Monday, October 8, 2012

2013 Gawad San Luis para sa Namumukod-Tanging Kabataan ng Laguna

 

 Mga Alituntunin

1. Ang Gawad Felicisimo T. San Luis para sa Namumukod-Tanging Kabataan ng Laguna ay bukas para sa lahat ng kabataang nag-aaral sa sekondarya at kolehiyo, nahinto sa pag-aaral, at propesyonal ng lalawigang Laguna na may gulang na 15 hanggang 25 taon, at isinilang at nanirahan sa alinmang bayan o lungsod ng Laguna na hindi kukulang sa tatlong (3) taon. Ang mga malapit na kamag-anak ng pamilya San Luis at mga kasapi ng Lupon ng Parangal ay hindi maaaring sumali sa patimpalak na ito.

2. Ang sinumang kwalipikado ay kinakailangan inomina ng isang indibidwal, samahan, paaralan o tanggapan sa Laguna, pribado o pampubliko. 

3. Kinakailangan na ang nominadong kabataan ay may malaking pagpapahalaga sa lahing Lagunense at sa kaisipan ng mga dakilang Laguneño.

4. Ang patimpalak ay magsisimula sa ika-20 ng Enero 2013 at matatapos naman sa ika-22 ng Hunyo 2013 bilang paggunita sa pagsilang ng Alamat ng Laguna.

Batayan sa Pagpili

1. Ang kabataan ay dapat na may adhikain na kilalanin ang mga simulain, prinsipyo at gawain ng yumaong Gob. San Luis.

2. Ang gawad ay ipinagkakaloob sa kabataang namumukod-tangi sa alinmang samahang pinamumunuan at kinaaaniban, marunong makisama at maayos ang pakikisalamuha sa mga nakatataas o nakabababa sa kanya.

Natatangi siya sa pakikibahagi sa pagpapaunlad ng kanyang pamayanan. Kabalikat siya sa mga gawain o proyektong may kinalaman sa pagpapaunlad ng pamayanan at kagalingan nito.

Natatangi siya sa ipinakitang kagalingang pansarili. Maganda ang kanyang mga grado (kung nag-aaral) o kahanga-hanga ang kakayahan sa kanyang sariling gawain at propesyon. Siya ay nangunguna, namumukod at kinikilala rito.  

3. Ang pormularyo ng nominasyon ay kinakailangang isumite kalakip ng datos at tala (profile) tungkol sa kalahok bago sumapit ang ika-16 ng Nobyembre 2012 sa Tanggapan ng Gawad Felicisimo T. San Luis, Inc (GFTSLI) sa Bahay Laguna, Barangay Bungkol, Magdalena, Laguna o sa sinumang kasapi ng Lupon ng Parangal. 

4. Pipiliin ang unang sampung (10) namumukod-tangi at mula rito ay kukuha ng pinakanamumukod-tangi sa bawat kategorya at pararangalan sa ika-22 ng Hunyo 2013 sa Sentrong Pangkultura ng Laguna, Sta. Cruz.

Ang mga kalahok ay dadaan sa limang (5) buwang panahon ng proseso at dito sila ay bibigyan ng pagkakataong siyasatin, kilalanin at paunlarin ang sarili. Sila rin ay magkakaroon ng pagkakataon na makapanayam ang Lupon ng Inampalan na magmumula sa mga pili at mapagmamalaking mamamayan ng bansa.  

                              
Kategorya at Gantimpala

Kabataang Propesyonal (Young Professional) - P 10, 000 at Tropeo
Kabataang Nag-aaral sa Kolehiyo (College) -  P 10, 000 at Tropeo
Kabataang Nag-aaral sa Mataas na Paaralan (High School) - P 10, 000 at Tropeo
Kabataang Nahinto sa Pag-aaral (Out-of-School Youth) - P 10, 000 at Tropeo
Ang sampung (10) namumukod-tanging kabataan ay pagkakalooban ng medalya at sertipiko ng pagkilala. 

Lupon ng Patimpalak 

 Ang Gawad Felicisimo T. San Luis, Inc. (GFTSLI) ang siyang tagapagtaguyod ng patimpalak. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaring magtanong sa Tanggapan ng GFTSLI sa Bahay Laguna, Barangay Bungkol, Magdalena, Laguna, sa mga kasapi ng GFTSLI o mangyaring tumawag kina: Engr. Maricris Vines(+639175820210); G. Rommel Terucha, (+639178055398); Bb. Lian Violanta, (+639164692267); Bb. Arcy Dandan (+639065678691); at G. Joey Panaglima (+639167658711). Maaari ring mag-email sa gawadftsanluis_secretariat@yahoo.com.
 
Nomination Form

Ang pormularyo ng nominasyon ay maaaring makuha sa Tangggapan ng GFTSLI o sa pamunuan ng alinmang bayan at ilang mga paaralan sa Laguna, sa sinumang kasapi ng Lupon ng Parangal, o sa pahinang: facebook.com/2013GawadSanLuis

No comments: